Những việc tốt là sự kết nối từ sợi dây tình thương.
- Mẹ Theresa